تشخیص فرصت، حلقه راهبردی زنجیره کارآفرینی

چکیده مقاله

اش غال، کارآفرینی از ابعاد مرتبط به هم هس ند. برا تولید و ایجاد اش غال پایدار توجه به رویكرد کارآفرینی، یكی از ضيرورت هيا
جامعه امروز ماست. گر چه ممكن است با اتكا به فناور ها وارداتی در ترکیب با نیرو کار محلی ب وان سهم بيازار خيود را بيدون
بهبود قابلیتها کارآفرینی افاایش داد ولی کسب یا افاایش پایدار در سهم بازار اگر همراه با ایجاد یيا توسيعه فنياور هيا بيومی
نباشد بسیار مشكل خواهد بود. از طرفی افاایش سهم بازار، با فرصت شناسی مرتبط است.
یكی از ویژگیها بارز کارآفرینان، فرصت شناسی و شكار فرصتها میباشد تا ایده مناسبی برا کيارآفرینی خليق شيود. کيارآفرین
ایده را طی فرایند معینی به یک خدمت یا محصول جدید تبدیل میکند. کارآفرینان برا کشف فرصيت هيا ميی بایسيت در معيرض
اطلاعات مخ لف صنع ی، کشاورز و خدماتی قرار داش ه باشند )انصار و عامل، 1331 (. از طرفی برا کشف فرصتها مجموعيه ا
از چالشها رشد برا کارآفرینان وجود دارد و باید راهها کشف فرصتها کيارآفرینی را بيا آميوز بيه افيراد آموخيت. چراکيه
اهمیت آموز در کارآفرینی نیا مهم میباشد، باید از مدیران پش یبانی کرد تا کارآفرینان ب وانند از فرصتهایی که بيرا آنهيا بيه
وجود میآید اس فاده کنند 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه سادات ذوالفقاری؛مهدی زمانی مزده؛ ۱۳۹۴، تشخیص فرصت، حلقه راهبردی زنجیره کارآفرینی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2619-Identify-opportunities-,-entrepreneurship-ring-chain-strategy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه سادات ذوالفقاری؛مهدی زمانی مزده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل