بررسی یادگیری سازمانی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در شهرداری شیراز

چکیده مقاله

در محیط رقابتی امروز، بسیاری از شرکت ها، با چالش حفظ مزایای رقابتی برای رقابت با  شرکت های بزرگ از طریق یادگیری و نوآوری مداوم مواجه می باشند. شرکت های دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ادبیات تحقیق کارآفرینی مدت های مدیدی است که به عنوان ابزاری برای حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی و نوآوری شناخته شده است. از طرفی، تشخیص فرصت کارآفرینانه، حوزه ای حائز اهمیت در کارآفرینی  می باشد که منجر به شناخت بهتر دانش و تکنولوژی جدید برای نوآوری می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تشخیص فرصت کارآفرینانه بر نوآوری و نیز بررسی اثر تعدیلکننده یادگیری سازمانی بر این رابطه در شهر داری شیراز میباشد. جهت سنجش متغیرهای تشخیص فرصت کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و نوآوری در دو سطح فردی و  نفر از کارمندان شهرداری شیراز میباشد. 041سازمانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل  پیمایشی بوده و برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون گام –روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی به گام استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه یادگیری سازمانی با تشخیص فرصت کارآفرینانه در سطح فردی و به ویژه  در سطح سازمانی رابطه مثبت دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1. احمد طالب نژاد؛2.علی رحیمی؛3.ابراهیم جعفری؛ ۱۳۹۵، بررسی یادگیری سازمانی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در شهرداری شیراز، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8226-Evaluation-of-organizational-learning-on-opportunity-recognition-in-Shiraz-Municipality

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1. احمد طالب نژاد؛2.علی رحیمی؛3.ابراهیم جعفری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل