بررسی و تحلیل مدیریت اسلامی

چکیده مقاله

در جهان بینی اسلامی هدف صرفا تولید بیشتر نیست بلکهه ههدف نههایی تیهالی انسهان و رسهیدن او بهه
جایگاه خلیفه خدا بر روی زمین می باشد جهان بینی مادی منحصر بهه جههان مهاده مهی باشهد ولهی در
جهان بینی اسلامی، هم این جهان و هم آخرت مورد توجه است در این مقاله با توجه به فرمهان تهار یخی
امام علی )ع( به مالک اشتر با دید مدیریتی نگریسهته شهده اسهت ،پیهاده سهازی ایهن نامهه در سهازمانها
بسیاری از مشکلات اداری کشور را حل خواهد کرد. انتخاب مدیران و کارکنان اصلح چه در بخش دولتی
و چه در سازمانهای خصوصی دارای اهمیت بسیار می باشد. هدف این تحقیق بررسی رویکردهای مدیریت
اسلامی با تاکید بر فرمان تاریخی امام علی)ع( به مالک اشتر روش انجام این تحقیق توصیفی ه تحلیلهی
است.در این مقاله که به شیوه کتابخانه ای در ابتدا وظایف چهارگانه مدیریت ،سپس ویژگی ههای مهدیر
اثر بخش در جامیه اسلامی از نظر حضرت علی)ع( که از از فرمان تاریخی امام علهی )ع( بهه مالهک اشهتر
احصا شده است می پردازد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید ابراهیم حسینی؛ناجی رئوفی مرام؛ ۱۳۹۴، بررسی و تحلیل مدیریت اسلامی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2649-Investigation-and-analysis-of-Islamic-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید ابراهیم حسینی؛ناجی رئوفی مرام؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل