بررسی رابطه بین قناعت ورزی از دیدگاه اسلام و تیپ های شخصیتی الف و ب )مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه سمنان(

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان قناعت ورزی از دیدگاه اسلام و تیپ های شخصیتی الف و ب در میان
دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه سمنان است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر طبق جدول
مورگان، تعداد 691 پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شده است. برای گردآوری اطلاعات در مورد تیپ
شخصیتی افراد از پرسشنامه استاندارد آزمون تیپ شخصیتی بورتنر استفاده شده که برای تایید پایایی، آلفای
0بدست آمده است. همچنین برای تعیین میزان قناعت ورزی افراد هم از پرسشنامه محقق / کرونباخ آن 91
0/ ساخته استفاده شده که روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان و نیز پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 47
تایید شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از دو آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داده که میان قناعت ورزی و تیپ شخصیتی الف رابطه منفی و معناداری
مشاهده شده است. همچنین میان قناعت ورزی و تیپ شخصیتی ب، رابطه مثبت و معناداری مشاهده شده
است. میان تیپ شخصیتی الف و ب رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون
تی نشان داده که میزان قناعت ورزی و تیپ شخصیتی ب دانشجویان در سطح پایینتر از میانگین قرار دارد. در
حالی که میزان تیپ شخصیتی الف در دانشجویان بالاتر از میانگین قرار دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عباسعلی رستگار؛امین همتی؛نینا پورابراهیمی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین قناعت ورزی از دیدگاه اسلام و تیپ های شخصیتی الف و ب )مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه سمنان(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2816-The-relationship-between-Islam-and-contentment-manipulation-of-personality-types-A-and-B)-study-Case-Semnan-university-students-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عباسعلی رستگار؛امین همتی؛نینا پورابراهیمی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل