مروری بر روش های طراحی کنترل کننده برای TCSC

چکیده مقاله

جبران سازهای سری در خطوط انتقال قدرت نقش مهمی در کنترل میزان قدرت انتقالی، میرا نمودن نوسانات ناشی از خطاها،
تنظیم ولتاژ در نقاط مختلف شبکه، افزایش سرعت پاسخ سیستم به فرمانهاا ، افازایش باار پاییری در حالات خاازنی، کااهش
تلفات، کاهش تشدید زیر سنکرون و افزایش پایداری گیرا را دارا هساتند خاازن ساری کنتارل شاده باا تریسات ور ) TCSC ( را
میتوان برای میرا نمودن نوسانهای فرکانس پایین، جایگزین پایدارساز سیستم قدرت نمود در این تحقیق ما به معرفای مادار
TCSC حالتهای کارکرد آن و مدار عملکرد آن پرداخته، سپس باه بررسای اناواو رو هاا و الگاور یتمهاای کنترلای، نحاوه ی
عملکرد، و مزایا و معایب هر کدام میپردازیم

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، مروری بر روش های طراحی کنترل کننده برای TCSC، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3854-A-review-of-TCSC-controller-Designing-methods

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل