تاثیر استاندارد جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر اصل محدود کننده محافظه کاری

چکیده مقاله

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران کمک شفایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختل بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مطلوب ارائه گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود. این پژوهش به بررسی تاثیر استاندارد جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر اصل محدود کننده محافظه کاری، بر اسفا داده هفای 05 شفرکت طفی دوره زمانی 8811 تا 8831 می پردازد. پژوهش فوق از لحاظ روش و هدف به ترتیب، همبسفتگی وکفاربردی مفی باشفد. نتفای بدست آمده از آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سطح معناداری آماره t، بیانگر آن است که در فرضیه اول جریان نقفد عملیفاتی بر محافظه کاری تاثیر گذار است. طبق نتای حاصله از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که اندازه شرکت بر محافظه کفاری نیز تاثیر گذار می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اسفندیار محمدی؛2.فرحناز مامی؛ ۱۳۹۴، تاثیر استاندارد جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر اصل محدود کننده محافظه کاری، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4261-Standard-operating-cash-flow-impact-and-limiting-the-size-of-the-company-on-the-principle-of-conservatism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اسفندیار محمدی؛2.فرحناز مامی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل