تاثیر آموزش الکترونیکی برآگاهی مادران نسبت به بارداری و زایمان

چکیده مقاله

هدف: آموزش مؤثر در دوران بارداري مي تواند نقش بسزاايي در كزاشش بيمزاري شزا و عزوار، و در نتيجز، ارتقزاي
سلامت مادران داشت، باشد. شدف از اين مطالع، بررسي تأثير آموزش الکترونيکي بر آگاشي مادران باردار بود.
روش کار: پژوشش حاضر از نوع نيم، تجربي شمراه با پيش ازمون پس آزمون گروه آزمايش و گزواه بزود. روش نمونز، - -
گيري ابتدا ب، صورت شدفمند از بين مادران بارداري نخستزا بين شفت،شاي 82 61 مراجع،كننده ب، مراكزا بهداشزت -
شهرستان دزفول برگاار شد و سپس تعداد 611 نفر با دارا بودن معيارشاي ورود از بين متقاضيان ب، طور تصادفي ب، دو
گروه مساوي تقسيم شدند.
اباار كار پرسشنام، شاي سلامت روان گلدبرگ و سنجش آگاشي محقق ساخت، از بارداري بزود . گزروه آزمزايش طزي 2
شفت، تحت آموزش الکترونيکي) از راه دور (قرار گرفتند و گروه گواه فقط آموزش شاي روتين مركا بهداشت را دريافت
مي كردند. دادهشا با استفاده از مدل آماري كوواريانس تک متغيري )آنکووا( تحليل شدند.
یافتهها: يافت،شاي پژوشش نشان داد ك، بين ميانگين نمزرات آگزاشي ) F=26/13, P=0/001 ) , پزيش آزمزو ن و پزس
آزمون گروه آزمايش و گواه تفاوت معنيداري مشاشده شده است.
نتیجهگیری: نتايج نشان ميدشد ك، آموزش الکترونيکي و آموزش از راه دور بر آگاشي مزادران نسزتت بز، بزارداري و
زايمان مؤثر است. لذا ب،كارگيري اين روش آموزشي ميتواند ب، عنوان يزک راشکزار مزؤثر بز، منظزور ارتقزا آگزاشي و
توانمندسازي آنان بکار گرفت،شود.

1

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فهیمه گنجعلی 1 ،؛ محمدحسین بحیرایی؛ ۱۳۹۳، تاثیر آموزش الکترونیکی برآگاهی مادران نسبت به بارداری و زایمان، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5228-The-effects-of-e-learning-on-awareness-of-mothers-from-pregnancy-to-childbirth

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فهیمه گنجعلی 1 ،؛ محمدحسین بحیرایی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل