مناظره سوم در روابط بين الملل: تقابل جریان اصلی و نظریه های انتقادی

چکیده مقاله

در عرصه نظری رشته روابط بینالملل، تاکنون سه مناظره تئوریک کلان بوقوع پیوسته است. هر کدام از این منااظره - ها به نوبه خود تأثیر غیرقابل انکاری را بر نحوه اندیشیدن )و حتی در بسیاری از موارد؛ اقدام( در ماورد مساا ل مطارر در محیط روابط بینالملل داشته است. این مناظرهها در خلأ مطرر نشدهاند و در ماتن تحاو ت تااریمی مرباو باه رواباط بینالملل ریشه داشته و دارند. مناظره اول میان اید الیستها )یا آرمانگرایاان ( و ر الیسات هاا )یاا واقگگرایاان ( و متاأثر از فضای جنگآلود بگد از جنگ جهانی اول، در راستای پاسخ به این سوال که چرا جنگها اتفاق میافتند و چگونه میتاوان از وقوع آنها جلوگیری کرد، شکل گرفت. مناظره دوم متأثر از نفوذ و گسترش رهیافت روششناسانه پوزیتیویسم باه علاوم اجتماعی، از دهه 691 میان سنتگرایان و پوزیتیویستها شکل گرفت و برخلاف منااظره اول )کاه مرباو باه مثاحا هستیشناسانه روابط بینالملل بود(، بیشتر ماهیت روششناسانه داشات . یگنای قصاد داشات ه تاا رواباط باین الملال را باا متدولوژی علمی مورد بررسی قرار دهد. مناظره سوم برخلاف دو مناظره قثلی بسیار بح برانگیز است چون رهیافت نوظهوری که مای تاوان آن را انتااادی باه مگنای عام نامید و به طرف مناظره با جریان اصلی در روابط بینالملل تثدیل شده اسات ، چاال هاای هساتی شناساانه و مگرفتشناسانه جدی و مهمی را متوجه جریان مسلط و غالب نظری روابط باین الملال نماوده اسات . ایان منااظره را کاه می توان از بسیاری جهات آن را مناظره حاشیه و متن در روابط بینالملال نیاز دانسات ، جایگااه بسایار مهمای در حاوزه مسا ل تئوریک روابط بینالملل از دهه 661 به بگد داشته اسات . باه هماین جهات، شانا خت ایان منااظره و چگاونگی تأثیرگذاری آن بر روند نظری روابط بینالملل موضوع با اهمیتای بارای پژوهشاگران علاقمناد باه حاوزه تئوریاک رواباط بین الملل به شمار میرود. در این مااله، مثاح مطرر میان طرفین مناظره سوم تثیین و تشریح میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مصدق گنج خانلو؛2.دکتر احمد سلطانی نژاد؛ ۱۳۹۴، مناظره سوم در روابط بين الملل: تقابل جریان اصلی و نظریه های انتقادی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5703-The-third-debate-in-international-relations:-conflict-between-mainstream-and-critical-theories

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مصدق گنج خانلو؛2.دکتر احمد سلطانی نژاد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل