بررسی رابطه افسردگی براساس راهبردهای مقابله ای و عوامل شخصیتی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

چکیده مقاله

زمینه وهدف : تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افسردگی ، پنج عامل بزرگ شخصیت ، سبک های مقابله ای در
بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام گرفته است.
موادو روش ها : دراین پژوهش از بین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان 021 بیمار به صورت نمونه گیری در
دسترس از بیمارستان الزهرا و انجمن ام اس شهر اصفهان انتخاب شدند.ازاین آزمودنیها خواسته شد تا به مقیاس های
افسردگی بک،پنج عامل بزرگ شخصیت وپرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا پاسخ دهند.برای تحلیل داده ها ازضریب
همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد رابطه میان افسردگی با روانرنجوری وراهبرد مقابله ای هیجان مدار مثبت و معنادار
بود. همچنین متغیرهای انعطاف پذیری،برون گرایی ، دارای همبستگی منفی با افسردگی بودندوتحلیل رگرسیون نیز نشان
داد،متغیرهای روان رنجوری, انعطاف پذیری، سبک مقابله ای هیجان مدار وبرون گرایی قادر به پیش بینی واریانس افسردگی
هستند.این متغیرها بر روی هم 10 درصدواریانس افسردگی را تبیین کردند.
نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست امده از پژوهش حاضر می توان بیان کرد که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی
تاثیر گذار بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس وعوامل روان شناختی تاثیر برآن در برنامه ریزی برای برخورد
مناسبتر با این مشکل روان شناختی نقش مهمی را ایفا می کنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه اسدالهی؛دکترمسعود اعتمادی؛ ۱۳۹۲، بررسی رابطه افسردگی براساس راهبردهای مقابله ای و عوامل شخصیتی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6024-Relationship-between-depression-based-coping-strategies-and-personality-In-multiple-sclerosis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه اسدالهی؛دکترمسعود اعتمادی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل