مقایسه تاثیر کاربرد نانو ذرات آهن و کلات آهن معمولی به همراه محلول پاشی اسید

چکیده مقاله

به منظورمقایسه اثر کاربرد نانو ذرات آهن و کلات آهن معمولی به همراه محلول پاشی اسید آمینه بر برخی صفات
گیاه سیب زمینی،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال
1932 ،در مزرعه پژوهشی تحقیقاتی موسسه منابع طبیعی شهرستان دماوند انجام شد. در این آزمایش اسید آمینه در
دو سطح کاربرد وعدم کاربرد و کود آهن در پنج سطح عدم کود آهن )شاهد(، کاربرد خاکی نانو ذرات آهن محلول
پاشی نانو ذرات آهن,کاربرد خاکی و محلول پاشی نانو ذرات آهن,کاربرد خاکی و محلول پاشی بودند. صفات
شامل شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد اقتصادی،کلرفیل a ، b وکلروفیل کل بودند. تجزیه آماری توسطنرم افزار SAS انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اسید آمینه و کود آهن برای همه صفات و اثر متقابل
برای کلروفیل b وکل وعملکرد اقتصادی در سطح 1% از نظر آماری معنی دار شد. نتایج مقایسات میانگین نشان
دادکه بهترین نتیجه در محلول پاشی اسید آمینه ،در سطوح اسید آمینه و محلول پاشی و کاربرد خاکی نانوآهن برای
تمام صفات مورد بررسی حاصل شده است. به طوری که کاربرد نانو ذرات آهن نسبت به کلات آهن معمولی
توانسته بهترین اثر و نتیجه را در صفات مورد بررسی داشته باشد.نتایج برش دهی اثر متقابل در این تحقیق نشان داد
که محلول پاشی اسید آمینه به همراه کاربرد خاکی و محلول پاشی نانو ذرات آهن بهترین نتیجه را در صفات
)کلروفیل b ،کلروفیل کل و عملکرد اقتصادی(داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آرش روزبهانی؛ساناز پورعلی؛ ۱۳۹۴، مقایسه تاثیر کاربرد نانو ذرات آهن و کلات آهن معمولی به همراه محلول پاشی اسید، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/610-The-effect-of-iron-nanoparticles-and-conventional-iron-chelate-sprayed-with-acid

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آرش روزبهانی؛ساناز پورعلی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل