عوامل جغرافیایی موثر در قدرت منطقه ای شدن ترکیه

چکیده مقاله

ازسال 1991 با فروپاشی شوروی ،اگر چه در ابتدای امربه نظر می رسید که از اهمیت راهبردی ترکیه کاسته شده است، اما با توجه به بازتعریف ناتو از ماموریت های جدید در شرق وبازنگری ترکیه، با اتکاء به موقعیت ویژه ی ژئوپلتیکی خود در منطقهه و شرایط جدید با استفاده از پیوندهای تاریخی، سرزمینی، فرهنگی، زبانی و ...خود در آسهیای مرکهزی، قفقهاز و خاورمیانهه بهه عنوان بازیگری مهم در منطقه عرض اندام نموده و در تلاش است تا قهدرت اول منطقهه خاورمیانهه را ازآن خهود نمایهد. آن هه جایگاه ترکیه را بعد ازجنگ سردوپایان نظام دو قطبی حفظ و ارتقاء داده است، بیش از سهایر ویژگهی هها ،موقعیهت سهرزمینی، جایگاه ژئوپلتیکی و ظرفیت های ژئواستراتژیکی است که ترکیه قصد دارد با اتکا به آن، ایده ی ترکستان بزرگ، تأمین انهرژی و حل منازعات دامنه دار پیرامون خود را تحقق دهد. اما ترکیه در این مسیرضمن ارتقاء جایگهاه قهدرت بهازیگری، بهازی سهازی، میانجی گری وچانه زنی خود در منطقه، توفیق چندانی هم به دلیل محدودیت های خاص جغرافیهایی نداشهته اسهت. . نوشهتار حاضر در صدد است تا با بهرگیری از بنیادهای نظری و بررسی موقعیت و ساختار جغرافیایی و سیاسی کشور ترکیه در دو دههه ی اخیر، تاثیر عوامل جغرافیایی در قدرت منطقه ای شدن ترکیه را مورد بررسی قرار دهد . به نظر می رسد: قرارگرفتن ترکیه در محل گسل و رقابت تمدن ها ، اقوام ، ادیان و مثله بحهران ههای قفقهاز ، خاورمیانهه و بالکهان باعه تهاثیرات بازدارنهده و همسوسازی ترکیه توسط قدرتهای فرامنطقه ای و موقعیهت ژئوپلتیه ، ظرفیهت ههای متعهدد ژئواسهتراتژی و ژئوپلتیه و هیدروپلتی ترکیه از مهم ترین عوامل مساعد جغرافیایی این کشور برای قدرتمندی در منطقه باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، عوامل جغرافیایی موثر در قدرت منطقه ای شدن ترکیه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6267-Geographic-factors-affecting-regional-power-Turkey

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل