تأثیر معیارهای غیرمالی ارزیابی بر عملکرد کارکنان

چکیده مقاله


ارزیابی عملکرد افراد و ارزشگذاری به کار و خدمات ارائه شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و
ضعف عملکردی، از گذشته امری شناخته شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتابهای حوزه مدیریت منابع
انسانی و مباحث ارزیابی عملکرد کارکنان نیز نشان میدهد که بیشتر اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت،
بر این عقیدهاند که سازمانها باید پیش از هر تصمیمگیری اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و براساس
معیارهای مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آنها را مورد
ارزیابی قرار دهند. در میان معیارهای مختلف و متنوع ارزیابی عملکرد کارکنان، معیارهای غیرمالی ارزیابی،
بعنوان یکی از جدیدترین پارادایمهای ارزیابی عملکرد شناخته شده است. سازمانها با شناسایی مهمترین
این معیارها میتوانند بر رفتار، انگیزش و نگرش کارکنان تأثیر بگذارند. بنابراین استفاده از معیارهای
غیرمالی برای ارزیابی عملکرد کارکنان باعث افزایش عملکرد کارکنان در سازمان خواهد شد. توجه به این
مسأله میتواند مدیران سازمان را به استفاده از روشهای نوین ارزیابی عملکرد ترغیب نماید و از این طریق
باعث بهبود فرایند عملکرد و دستیابی به اهداف سازمان شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حاتم خلیلی پور؛حسنعلی سینایی؛مهدی نداف؛ ۱۳۹۴، تأثیر معیارهای غیرمالی ارزیابی بر عملکرد کارکنان، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6490-The-impact-of-non-financial-criteria-to-evaluate-the-performance-of-employees

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حاتم خلیلی پور؛حسنعلی سینایی؛مهدی نداف؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل