مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات در علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده مقاله

امروزه فناوری اطلاعات به یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف سازمانها از جمله علم اطلاعاات و داناش شناسای
تبدیل شده است و به عنوان ابزار و توسعه،در عرصه رقابت جهانی بارای ساازمانها و موسساات وابساته باه آنهاا از جملاه کتابخاناه
ها،دارای مزایای بی شماری است لزوم اجرای مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات در علم اطلاعات و دانش شناسی بایش از پایش
احساس می شود.هدف از بکارگیری مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات در علم اطلاعات و دانش شناسی باه شناساایی و تاممین
زیرساختها و منابع موردنیاز آن می پردازد.فناوری اطلاعات برای تولید و فراهم آوری،پردازش،ذخیره سازی و اشاعه مواد و اطلاعاات
به شکلهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.فناوری اطلاعات نه تنها خدمات فنی،بلکه خدمات عمومی کتابخانه ها را نیاز تحات
تاثیر قرار می دهد.مقاله حاضر به بررسی اهداف،جایگاه و عوامل موثر مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و داناش
شناسی می پردازد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛حمیده خاشی جمال زهی؛نویسنده اول:ابراهیم خاشی جمال زهی؛ ۱۳۹۲، مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات در علم اطلاعات و دانش شناسی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6548-Management-information-systems-and-technology-in-the-field-of-information-and-knowledge

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا خواجه علی جهانتیغی؛حمیده خاشی جمال زهی؛نویسنده اول:ابراهیم خاشی جمال زهی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل