شواهدی از اثرگذاری عدم نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش بررسي اثر عدم نقد شوندگي سهام بر بازده مورد انتظار سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است. به منظور كنترل عوامل ديگر احتمالي مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام، اثر متغیرهايي مانند نسبت
گردش معاملات سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، اندازه، نسبت پرداخت سود نقدي سهام، اهرم مالي و بازده داراييها
بر بازده مورد انتظار سهام نیز بررسي شد. براي اين منظور نمونهاي به تعداد 172 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در دوره زماني 5 ساله از سال 1388 تا 1392 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون
چندمتغیره به روش دادههاي تلفیقي بدون اثرات استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه معنيدار و مثبتي بین عدم
نقدشوندگي سهام و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد. اين بدان معني است كه به دلیل وجود ارتباط متقابل ريسک و بازدهي
در بازار سهام، با كاهش )افزايش( ريسک نقدشوندگي سهام شاهد تغییرات همسو در جهت كاهش )افزايش( بازده مورد انتظار
سهام شركتهاي مورد بررسي خواهیم بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حسنی؛نرگس نبی زاده؛ ۱۳۹۳، شواهدی از اثرگذاری عدم نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6861-Evidence-of-the-impact-of-stock-liquidity-on-the-expected-return-stock

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حسنی؛نرگس نبی زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل