اثر روشهاي مصرف باکتريهاي محرک رشد ) PGPR ( برمیزان کلروفیل a وکلروفیل b گیاه دارويي بومادران ) Achillea millefolium L. ( در شرايط تنش خشکي

چکیده مقاله

به منظور بررسی اثر روشهاي مصرف باکتريهاي محرک رشد) PGPR ( بر برمیزان کلروفیل a وکلروفیل b گیاه دارويی
بومادران ) Achillea millefolium L. ( در شرايط تنش خشکی، آزمايشی در فروردين 3131 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد
يادگار امام خمینی )ره( شهر ري انجام پذيرفت. اين آزمايش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی
35 و 315 ، باسه تکرار به اجرا در آمد. عوامل آزمايشی شامل دورهاي آبیاري به عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاري در 05
میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و روش هاي مختلف کاربرد باکتري هاي محرک رشد ) PGPR ( شامل عدم کاربرد
باکتري، کاربرد ريشه مال باکتري، کاربرد باکتري در آب آبیاري و کاربرد ريشه مال+ کاربرد باکتري در آب آبیاري به عنوان
عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتايج بهدست آمده نشان داد که اثر ساده تنش خشکی و باکتري هاي محرک رشد مورد
آزمون معنی دار و فقط اثرات متقابل کلروفیل b معنی دار گرديد. در اين شرايط تنش خشکی سبب کاهش میزان کلروفیل a
وکلروفیل b در گیاه دارويی بومادران گرديد. بعلاوه، گیاهان تیمارشده با باکتري هاي محرک رشد، نسبت به گیاهانی که در
آنها اين باکتري ها به کار نرفته بود، داراي محتوي کلروفیل a وکلروفیل b بیشتري بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد که
کاربرد باکتري هاي محرک رشد به خصوص به صورت کاربرد ريشه مال+ باکتري در آب آبیاري، اثرات مفیدي در جهت
افزايش محتوي دو صفت ذکر شده داشت. به صورتی که بیشترين مقدار کلروفیل a 2/03 میلی گرم بر گرم وزن تر( و (
کلروفیل b 3/3311 میلی گرم بر گرم وزن تر( در شرايط عدم وجود تنش خشکی و مصرف باکتري هاي محرک رشد به (
صورت ريشه مال + آب آبیاري و ريشه مال حاصل گرديد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمد میر جلیلي؛علیرضا پازکي؛ابوالفضل رشیدي اصل؛ ۱۳۹۲، اثر روشهاي مصرف باکتريهاي محرک رشد ) PGPR ( برمیزان کلروفیل a وکلروفیل b گیاه دارويي بومادران ) Achillea millefolium L. ( در شرايط تنش خشکي، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6900-Effects-of-PGPR-application-methods-on-Chl-a-and-Chl-b-content-of-Yarrow-(Achilea-millefolium-L.)-under-drought-stress-conditions

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمد میر جلیلي؛علیرضا پازکي؛ابوالفضل رشیدي اصل؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل