بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی کارمندان در ایجاد سازمان یادگیرنده

چکیده مقاله

در جوامع امروزی علاوه بر سرمایه های فیزیکی ، انسانی و اقتصادی نوع دیگری از سرمایه مورد بحث قثرار
می گیرد که سرمایه اجتماعی نامیده می شود. سرمایه اجتماعی بثه عنثواذ یریثره ای از حسث اعتمثاد و
همکاری و مشارکت در بی کارمنداذ یک سازماذ ایجاد کننده ارتباطات و تعاملات موثر در سثازماذ اسثت .
در یک سازماذ با فرهنگ سازمانی و روش های مدیریتی حمایت کننده از تسهیم دانش و ارتباطثات مثوثر
همراه اعتماد در بی کارمنداذ و مدیراذ، سرمایه اجتماعی بیشتر شده و انگیثزه کارمنثداذ بثرای کسث و
انتقال دانش افزایش می یابد. کس و انتقال دانش در سازماذ و مدیریت دانش و حرکثت بثه سثمت ایجثاد
سازماذ یادگیرنده، به عنواذ یک مزیت رقابتی پایدار برای ماندذ در عرصثه رقابثت وثروری اسثت . در ایث
مقاله به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی کارمنداذ در ایجاد سازماذ یادگیرنده می پردازد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صدیقه ؛رمضان ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی کارمندان در ایجاد سازمان یادگیرنده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/711-The-effect-of-social-capital-in-creating-a-learning-organization-staff

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صدیقه ؛رمضان ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل