بررسی تکتونیک فعال با استفاده از شاخصهای مورفوتکتونیک رودخانهای در شمال وشمال غرب ازنا)استان لرستان

چکیده مقاله

هدف مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد ریخت ساختاری و مورفوتکتونیک در منطقه محدوده شمال و شمال غرب شهر ازنا
میباشد تا از این طریق و با استفاده از روش DEM دادههای ماهوارهای، الگوی پویایی منطقه بهدست آید. محدوده مورد مطالعه
واقع در شمال و شمال غرب ازنا در پهنه سنندج سیرجان میباشد. مطالعات صحرایی در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد -
مجموعه ای از سنگهای آذرین، رسوبی و دگرگونی پهنه سنندج سیرجان در این منطقه جای گرفته است. این مجموعه شامل -
سری ارتوگنایس، ریولیت دگرگون شده، میکاشیست، مرمر، آمفیبولیت و دولومیت و رسوبات عهد حاضر میباشد. از شاخص -
گرادیان رودخانه، شاخص عدم تقارن آبراههها درحوضهی آبریز، شاخص تقارن توپوگرافی عرضی و سینوسیته کانال به منظور
بررسی کمی میزان تاثیر تکتونیک در منطقه مورد مطالعه استفاده شد.
این مطالعات منجر به شناسایی انواع مدلهای ریخت زمینشناسایی و سیستم فعالیت در منطقه تحلیل میشود. نتایج بهدست
آمده از مطالعات نشان داد که منطقه مورد مطالعه از نظر مورفوتکتونیکی جزء مناطق فعال تا نیمه فعال محسوب میشود. این
ویژگی با موقعیت ژئوتکتونیکی منطقه مطابقت دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ملیحه پوريان ؛عباس شاه پسند؛ ۱۳۹۴، بررسی تکتونیک فعال با استفاده از شاخصهای مورفوتکتونیک رودخانهای در شمال وشمال غرب ازنا)استان لرستان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7138-Active-Tectonic-Analysis-in-n--nw-of-Azna-(Lourestan-Province)-with-uses-of-River-Index-in-Morpho-Tectonic

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ملیحه پوريان ؛عباس شاه پسند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل