بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان گلستان

چکیده مقاله

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان
گلستان صورت گرفته است. این مقاله از نظرهدف کاربردی و از حیث روش تحقیق میدانی از نوع
توصیفی تحلیلی است. درزمینه متغیر برونسپاری از - پرسشنامه استاندارد پرین، با 22 گویه و درزمینه
متغیر بهره وری نیز ازپرسشنامه استاندارد سنجش بهره وری هرسی بلانچارد با 6 مولفه )افزایش توان -
کاری حمایت سازمانی انگیزش کارکنان بازخورد عملکرد اعتبارتصمیمات سازگاری کارکنان( - - - - -
مشتمل بر 22 گویه، استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد: بین برونسپاری با بهره وری کارکنان
بیمارستان های دولتی غرب استان گلستان درابعاد )افزایش توان کاری انگیزش کارکنان باز خورد – -
عملکرد اعتبار تصمیمات سازگاری کارکنان( - - رابطه معنادار وجود دارد و تنها در بعد حمایت سازمانی
رابطه معناداری مشاهده نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرضیه ؛احمد ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان گلستان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/715-Outsourcing-and-employee-productivity-investigate-the-relationship-between-public-hospitals-West-Province-Golestan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرضیه ؛احمد ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل