رابطه عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل 800 نفر از کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 562 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ) 5662 (، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون) 5882 ( و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ) 5605 ( می باشند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان، رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان، رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که متغیرهای تاب آوری و عزت نفس به ترتیب پیش بینی کننده فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان می باشند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم موسوی؛2.مریم اصفهانی اصل؛ ۱۳۹۴، رابطه عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/238-Self-esteem-and-resiliency-with-burnout-in-staff-Golestan-hospital-in-Ahvaz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم موسوی؛2.مریم اصفهانی اصل؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل