رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان )مورد:اداره کل ورزش و جوانان فارس(

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
بود که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 061 نفر از کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان فارس بود که 001 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات
و داده ها از سه پرسش نامه سه پرسش نامه فرسودگی شغلی توسط مسلش و جکسون ) 0890 (، استرس شغلی آر اس. آلیوت
0111 ( و سلامت روانی گلدبرگ و میلر ) 0898 ( استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از (
میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است . نتایج
تجزیه و تحلیل نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار و بین سلامت روانی و فرسودگی
شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین استرس شغلی و سلامت روانی رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد و همچنین استرس شغلی قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی و سلامت روانی را نیز دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کمال باقری؛اسحاق حمزوی؛سید محمود حمیدی؛سید محمد جواد حمیدی؛وحید حاجی زاده؛ ۱۳۹۳، رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان )مورد:اداره کل ورزش و جوانان فارس(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2030-The-relationship-between-job-stress-and-mental-health-with-job-Burnout-attrition-of-Youth-and-Sports-Department-staff-in-Farse-province.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کمال باقری؛اسحاق حمزوی؛سید محمود حمیدی؛سید محمد جواد حمیدی؛وحید حاجی زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل