رابطه جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بودکه با روش تحقیق توصیفی از نوعی همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که 113نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات داده ها از سه پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی، جو سازمانی و تعهد سازمانی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیه رحیمی؛کمال باقری ؛المیرا زمزم ؛لیلا کمانی فرد ؛زهره ریاضی؛ ۱۳۹۳، رابطه جامعه پذیری سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8364-was-The-relationship-between-socialization-organizational-and-organizational-climate-with-organizational-commitment-employment-of-Youth-and-Sports-Department-staff-in-Farse-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمیه رحیمی؛کمال باقری ؛المیرا زمزم ؛لیلا کمانی فرد ؛زهره ریاضی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل