عوامل شغلی موثر بر فرسودگی شغلی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی عوامل شغلی موثر بر فرسودگی شغلی هنر آموزان هنرستان های فنی وحرفه
ای شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 94 - 93 بوده که مسئله ی اصلی پژوهش،بررسی عوامل شغلی
موثر بر فرسودگی شغلی هنر آموزان می باشد.به همین منظور فرضیه اصلی زیر تدوین گردیده
است:عوامل شغلی در بروز فرسودگی شغلی هنر آموزان موثر می باشد.این مقاله به روش شناسی توصیفی
وهمبستگی با حجم نمونه 100 نفر از هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای از طریق سرشماری با ابزار
گرد آوری اطلاعات پرسش نامه)ماسلاچ 1981 (تنظیم شده است.برای استخراج نتایج از روش ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته ها نشان
می دهد که فرسودگی شغلی هنرآموزان بالاتر از حد متوسط بوده وبین فرسودگی شغلی،عوامل
فردی،عوامل سازمانی و عوامل شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد.همچنین عوامل شغلی می تواند
فرسودگی شغلی هنر آموزان را پیش بینی نموده و عوامل شغلی شامل:برنامه ریزی آموزشی،ساعات کار
مربیان در هفته ،محیط کار،مهارت شغلی ،شرایط کاری،ابهام نقش،تعارض نقش،کم باری وگران باری
شغلو رضایت شغلی بوده که حقوق شغلی هنر آموزان بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی هنرآموزان
دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمود جاویدمهر؛سید رضا افضل نیا؛محمد زینلی؛ ۱۳۹۲، عوامل شغلی موثر بر فرسودگی شغلی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6991-Factors-Affecting-Job-Burnout

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمود جاویدمهر؛سید رضا افضل نیا؛محمد زینلی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل