رابطه فرسودگی شغلی با مولفه های سخت رويی در کارمندان مرد بانک ملی شعب شمال تهران

چکیده مقاله

فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد به دلیل وجود عوامل فشارزا است، سخت رویی نیز نگرش و شیوه خاصی است که افراد با این عوامل چگونه روبهرو شوند. هدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با مولفه های سخت روئی(چالش، تعهد و کنترل) در کارمندان مرد شعب شمال بانک ملی ایران است. این  نفر کارمند مرد 022 همبستگی است و حجم جامعه مورد مطالعه – پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی  نفر از آنها به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، جهت 701 بودند که به صورت خوشهای تک مرحلهای ) استفاده گردید. 7818 ) و کوباسا ( 7891 جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ ( برای تحلیل آماری دادهها از آمار توصیفی و به منظور بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که بین فرسودگی شغلی با سخت  همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سخت 2/27رویی در سطح  درصد واریانس فرسودگی شغلی را تبیین میکنند و به این نتیجه دست یافت که برای کاهش 1/5رویی فرسودگی شغلی میتوان مولفه های سخت رویی را از طریق برنامه آموزشی، مشاوره و کارگاهها بهبود بخشید. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، رابطه فرسودگی شغلی با مولفه های سخت رويی در کارمندان مرد بانک ملی شعب شمال تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8142-Relationship-between-burnout-and-hardiness-components-of-male-employees-of-the-National-Bank-branch-in-north-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل