بررسی مقایسه ای اثر ضد میکروبی عصاره تام هیدروالکلی ریشه گیاه انجبار ( Polygonum bistorta ( بر میکروارگانیسم های بیماری زا، با آنتی بیوتیک های اریترومایسین، پنی سیلین و آموکسی سیلین

چکیده مقاله

با توجه به افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها و از طرفی عوارض جانبی آن هاا، شناااایی ترکیبااد ماد میکروبای
گیاهی، یکی از منابع با ارزش به شمار می آیند. در این رااتا ترکیباد مشتق شده از عصاره های گیاهی به عنوان منابع دارویی
حائز اهمیت می باشند. مطالعه حامر با هدف تعیین اثراد مد باکتریایی ریشه گیاه انجبار و مقایسه آن با آنتای بیوتیاک هاای
رایج درمانی انجام پذیرفت. در این پژوهش عصاره گیاه به روش مااراایون با حلال اتانول 07 % گرفته شد. اثراد مد باکتریایی
با روش براث میکرودایلوشن بررای و مقادیر MIC و MBC تعیین مقدار شد. در ادامه پژوهش، اثر غلظت های مختلف عصااره
بر رشد باکتری های انتروباکترآئروژنز، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس ولگاریس و االمونلاتیفی موریوم با روش دیسک دیفیوژن در
مقایسه با آنتی بیوتیک های اریترومایسین، پنی ایلین و آموکسی ایلین مورد آزمون قرار گرفت.نتایج این پاژوهش نشاان داد
عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه انجبار بر روی باکتری های مورد آزمایش اثر بازدارندگی قابل ملاحظه ای داشته اات و هر چقدر
میزان غلظت عصاره افزایش می یافت، اثر بازدارندگی نیز به صورد افزایش قطر هاله عدم رشد مشاهده مای شاد، و در غلظات
های بالا اثر مد باکتریایی عصاره، مشابه یا حتی بهتر از آنتی بیوتیک هاای اااتفاده شاده باود.در روش باراث میکرودایلوشان
عصاره گیاه انجبار بر باکتری های مورد مطالعه اثر ممانعت کنندگی و کشندگی قابل قبولی داشته اات. در بین میکروارگانیسم
های مورد بررای در این روش، پروتئوس ولگاریس نسبت به عصاره گیاه انجبار مقاوم تار از بقیاه میکروارگانیسام هاا باود، در
حالی که کلبسیلاپنومونیه حساس ترین باکتری محسوب می شد.در مجموع می توان چنین نتیجاه گیاری کارد کاه انجباار از
جمله گیاهان با ارزش از نظر خواص مد باکتریایی می باشد و ااتفاده از آن به صورد فرآورده های دارویای مای تواناد جهات
درمان عفونت ها حائز اهمیت باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صفیه عباسی؛الهه آل ابراهیم دهکردی؛پگاه کمالی؛ ۱۳۹۳، بررسی مقایسه ای اثر ضد میکروبی عصاره تام هیدروالکلی ریشه گیاه انجبار ( Polygonum bistorta ( بر میکروارگانیسم های بیماری زا، با آنتی بیوتیک های اریترومایسین، پنی سیلین و آموکسی سیلین، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7150-Comparative-evalution-of-Antimicrobial-effects-of-the-hydroalcoholic-extract-of-root-Polygonum-bistorta-on-pathogenic-microorganisms,the-antibiotics-erythromycin,penicillin-and-amoxicillin

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صفیه عباسی؛الهه آل ابراهیم دهکردی؛پگاه کمالی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل