مدیریت بهبود کیفیت و بهرهوری با رویکرود کاهش هزینه ضرورتي برای سازمانها )مورد مطالعه: پیاده سازی رویکردهای بهبود کیفیت و کاهش هزینه با کاهش ضایعات بعد از ماشینکاری قطعات ریخته شرکت پمپیران(

چکیده مقاله

یكي از وظایف مهم مدیران كيفيت و بهرهوری در سازمانها، شناسایي استعدادهای بالقوه رویكردهای بهبود كيفيت و كاهش هزینه
با كاهش ضایعات و فراهم نمودن زمينههای رشد و شكوفایي آن است كه زمينه ارتقای بهرهوری را فراهم ميكند. در واقع موفقيت
سازمان در تحقق اهداف كه در گرو چگونگي اعمال مدیریت كيفيت و بهرهوری است. بدین دليل با توجه به اهميت و ضرورت این
بررسي كه یكي از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری، سبک رهبری مدیران كيفيت و بهرهوری سازمان است. مطابق نتایج به دستت
آمده اعمال سبکهای مدیریت برای هر سازمان بر اساس نوع فعاليت كه ميتواند به ارتقاء عملكترد متدیران كيفيتت و بهتره وری،
كارشناسان و كاركنان سازمان تأثيرگذار باشد. در سالهای اخير با مطرح شدن مباحثي چون افزایش تغييرات روز افتزون محيطتي،
تنوع توليدات، شدت رقابت در بازار جهاني، افزایش لحظهای انتظارات و كسب رضایتمندی بيشتر مشتریان، استراتژی رویكرد بهبود
كيفيت و بهرهوری به عنوان یک مزیت رقابتي در سازمانها تبدیل شده است. مفتاهيم و تكنولتو ی سيستتمهای نتوین در راستتای
توسعه استراتژی یكپارچه سازی فعاليتهای مرتبط سازماني به منظور بهبود كيفيت و بهرهوری با مطالعه موردی بر روی آمار ضایعات
قطعات ریخته بعد از ماشينكاری طي سالهای 68 تا 68 در شركت پمپيران مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج تحقيق نشان ميدهد
درصد ضایعات در طي 4 سال روند نزولي داشته و ضایعات مک و حفره بيشترین درصد وزني را به خود اختصاص دادهاند. از طرفتي
در سازمانها مدیریت كيفيت و بهرهوری جامع به عنوان یک استراتژی نوین از سوی بيشتر سازمانها مورد توجه قرار گيرد تا بتر
اساس بهبود كيفيت، فرآیندهای عمليات و خدمات با فنون مناسب در دستور كار سازمانها قرار گيرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر ناصر فقهي فرهمند؛مهندس آرش قراچورلو؛ ‎−۰۶۲۲، مدیریت بهبود کیفیت و بهرهوری با رویکرود کاهش هزینه ضرورتي برای سازمانها )مورد مطالعه: پیاده سازی رویکردهای بهبود کیفیت و کاهش هزینه با کاهش ضایعات بعد از ماشینکاری قطعات ریخته شرکت پمپیران(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/749-Improve-quality-and-productivity-and-reduce-the-cost-of-management-Rvykrvd-necessity-for-organizations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر ناصر فقهي فرهمند؛مهندس آرش قراچورلو؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل