نقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده مقاله

رسی نقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگااه آزاد « پژوهش حاضر با هدف
به اجرا در آمد. روش پژوهش حاضر علّگی و از نوع پيمایشی بود. جامعه آماری شگام لليگه دانشگجویان » اسلامی واحد دزفول
ترم آخر رشته های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشااه آزاد واحد دزفول در سال تحصيلی 4951 59 میباشد. مشتم بر -
411 نفر) 93 نفر مرد و 31 نفر زن( میباشد له به روش نمونه گيری تصگادفی انتاگاش شگدند. اطلاعگا از طریگش پرسشگ امه
محقش ساخته بررسی تأثير مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمان های مجازی جمعآوری شد. تجزیه و تحلي آماری دادهها
توسط آزمون تی تک گروهی و رتبه ب دی فریدمن انجام شد. نتایج یافتههای بدست آمده نشان داد له از دیگدگاه دانشگجویان
4. مدیریت دانش تا حدود لمی می تواند در طراحی ساختار سازمانهای مجازی نقش مؤثری داشته باشد، 2. مدیریت دانش تا
حدود لمی می تواند بر پيچيدگی سازمانهای مجازی نقش مؤثری داشته باشد، 9. مدیریت دانش تا حدود لمی مگی توانگد بگر
رسميت سازمانهای مجازی نقش مؤثری داشته باشد، 1. مدیریت دانش تا حدودی)متوسط( می تواند بر تمرلگز سگازمان هگای
مجازی نقش مؤثری داشته باشد. همچ ين بين مياناين رتبه های نقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی
از دیدگاه دانشجویان تفاو مع اداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میترا خادم؛انیس امیدیان؛ ۱۳۹۲، نقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7592-The-role-of-knowledge-management-in-the-structure-of-virtual-organizations-From-the-perspective-of-students-of-Islamic-Azad-University-of-Dezful

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میترا خادم؛انیس امیدیان؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل