بررسي عوامل اقتصادی تولید گندم دراستان فارس

چکیده مقاله

شناخت وضعیت تولید و عوامل اقتصادی موثر بر تولید یک محصول میتواند به ارائهی سیاستهایی منجر شود که موجب آن بتوان
کارایی نهایی نهادهها را ارتقاء داد. در این باره باید عوامل اقتصادی موثر بر تولید تعیین شود و با استفاده از ارزش تولید نهایی هر
متغیر، وضعیت کنونی مصرف نهادهها را مشخص نمود. در این مطالعه توابع مختلف تولید شامل تابع درجه دوم تعمیم یافته، کاب-
داگلاس، ترانسلوگ، ترانسندنتال برای محصول گندم آبی براورد گردید که با استفاده از آزمون f و دوربین واتسون و همچنین
معنیداری متغیرها مدل مناسبی که بتواند ساختار تولید را تفسیر نماید انتخاب شد که در این تحقیق برای هر دو محصول تابع
درجه دوم تعمیم یافته به عنوان مدل برتر برگزیده شد. در تحلیل توابع درجه دوم برای هر دو محصول مرز نواحی مختلف تولید
محاسبه گردید که مشخص کننده این است که کشاورزان منطقه مورد مطالعه در تولید گندم از نهادههای ماشینآلات و سم در
ناحیه سوم تولید قرار دارند که نشان از مصرف زیاد این نهاده در منطقه مورد مطالعه میباشد. همچنین کشش تولیدی نهادههای
مختلف در تابع درجه دوم تعمیم یافته محاسبه گردید که مشخص شد در تابع تولید گندم کود شیمیایی و ماشینآلات پرکشش و
نهادههای سم، آب، کود حیوانی، نیروی کار کم کشش میباشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسي عوامل اقتصادی تولید گندم دراستان فارس، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7710-Economic-Factors-wheat-production-in-Fars-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل