بررسی رابطه سبک هویت و دینداری با امیدواری دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کلاله

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک هویت و دینداری با امیدواری دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر کلاله صورت گرفت. روش حاکم بر تحقیق از لحاظ ماهیت روش همبستگی بود که در زمره تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگیرد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان کلاله میباشد که تعداد آنها 650 نفر میباشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان ) 1970 ( تعداد 242 نفر مشخص شد و از آزمودنیهای خواسته شد به مجموعهای از سوالات که شامل سه پرسشنامهی: پرسشنامه سبک های پردازش هویت )وایت و همکاران، 1998 (، پرسشنامه دینداری )گلاگ و استارک، 1965 ( و پرسشنامه امیدواری )اشنایدر، 2005 ( بود، پاسخ دهند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )نمودارها، اندازههای گرایش به مرکز و اندازههای پراکندگی( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه( استفاده شد. اهم نتایج عبارتند از 1( امیدواری دانشآموزان بر اساس سبک هویت و دینداری قابل پیش- بینی است، 2( بین سبک هویت با امیدواری دانش آموزان شهرستان کلاله رابطه وجود داشت، 3( بین دینداری با امیدواری دانش آموزان شهرستان کلاله رابطه وجود داشت؛ 4( بین سبک هویت و دینداری دانش آموزان شهرستان کلاله رابطه وجود داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سبک هویت و دینداری با امیدواری دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کلاله، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7842-Determine-the-relationship-between-religious-identity-and-hopefully-female-students-Second-City-High-School-Stigma

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل