بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت )مطالعه موردی : دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهرستان کرمانشاه(

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهي بین ویژگیهاي شخصيیتی ميادران بيا انگیيش پیشيرت دانشآموزان میباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختير دوره متوسيطه 1394 مشغول به تحصيیل هسيتند میباشيد. - مدارس دولتی شهرستان کرمانشاه که در سال 95 نمونه پژوهش حاضر به حجم 107 نفر دانش آموز از مقطع متوسطه انتخاب گردیيده اسي . رو نمونه گیري پژوهش نیش از نوع تصادتی خوشهاي چند مرحلهاي میباشيد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا فتحی سنقری؛دکتر کریم افشارینیا؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت )مطالعه موردی : دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهرستان کرمانشاه(، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10711-A-Study-of-the-Relationship-Between-the-Characteristics-of-the-Mother-with-Progressive-Motivation-(Case-Study:-High-School-Girl-Students-in-Kermanshah-City)...

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا فتحی سنقری؛دکتر کریم افشارینیا؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل