بررسی رابطه خودپندارهتحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی با فرسودگیتحصیلی ۹ در دانش آموزان دخترو پسر شهرستان رامیان در سال تحصیلی۹۷-۹۶

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودپندارهتحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی با فرسودگیتحصیلی در دانش آموزان 9 دخترو پسر شهرستان رامیان در سال تحصیلی 7_9 نفر از دانشآموزان دختر و 400 میباشد. نمونه پژوهش شامل 6 مدرسه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها برای 4 پسر شهرستان رامیان بوده که بصورت تصادفی خوشهای از میان سنجش خودپندارهتحصیلی پرسشنامه مارش و برای انگیزش پیشرفت پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و برای فرسودگی تحصیلی پرسشنامه برسو است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد خودپندارهتحصیلی و انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  رابطه همبستگی منفی و معناداری در سطح     وجود دارد. و برپایه P≤0/05 یافتههای تحلیل واریانس و شاخصهای آماری رگرسیون خودپندارهتحصیلی و انگیزش پیشرفت بر فرسودگیتحصیلی ، 2 /94 به دست آمده معنادار است ( Fمیزان 7 F =   ، ) و این دو متغییر می توانند تغییرات مربوط به P≤0/05 فرسودگیتحصیلی را پیشبینی کنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا سارانی؛بهنوش الهی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه خودپندارهتحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی با فرسودگیتحصیلی ۹ در دانش آموزان دخترو پسر شهرستان رامیان در سال تحصیلی۹۷-۹۶، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12305-Studying-the-relationship-between-academic-self-concept-and-academic-achievement-motivation-with-9th-grade-education-in-students-of-Dakht-e-boy-in-the-city-of-Ramayan-in-the-academic-year-of-1997-96

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا سارانی؛بهنوش الهی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل