مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان پسر عادی و بزهکار

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان پسر عادی و بزهکار ساکن در کانون
اصلاح و تربیت شهرستان خرمآباد بود. روش تحقیق غیر آزمایشی از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه
آماری شامل کلیه نوجوانان پسر بزه کار ساکن در کانون اصلاح و تربیت و دانشآموزان دوره دوم متوسطه
نظری شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی 95 - 1394 بود. در مقطع زمانی انجام پژوهش 24 نوجوان
در کانون اصلاح و تربیت حضور داشتند که کلیه آنها به شکل سرشماری به عنوان نمونه نوجوانان بزه کار
انتخاب و تعداد 40 نفر از دانشآموزان دوره دوم متوسطه نظری به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه
نوجوانان عادی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 60 سئوالی مککری و کاستا موسوم به نئو
( 1985 ( بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و ..... ( و آمار
استنباطی )تحلیل واریانس دو راهه( استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگیهای روان رنجوری، انعطاف
پذیری، خوشایندی و وظیفهشناسی نوجوانان عادی و بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت شهرستان
خرمآباد با اطمینان 99 / 0 درصد تفاوت معنیداری وجود دارد و همچنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی
نوجوانان عادی و بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت تفاوت معنیداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یوسف جهان نژادی؛دکترشجاع عربان؛ ۱۳۹۴، مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان پسر عادی و بزهکار، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2483-Compare-the-personality-traits-normal-and-delinquent-adolescents

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یوسف جهان نژادی؛دکترشجاع عربان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل