تعیین عوامل موثر در استقرار و استمرار روابط عاطفی میان معلم و دانشآموزان

چکیده مقاله

شناخت عوامل در برقراری رابطه عاطفی پایدار و موثر یکی از مهمترین نکات در امر تدریس و فرآیند آموزش میباشد. برای شناسایی این عوامل با تکیه بر تحقیقات پیشین، پژوهشی با هدف تعیین عوامل موثر در برقراری روابط عاطفی معلم بر فرآیند یادگیری دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم در دو گروه ۶۱ رشته ریاضی و رشته تجربی انجام شد. در یک مطالعه توصیفی- مقطعی،  مدرسه ۶۱ دانشآموز از ۰ ٩ شهرستان ورامین با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی در سال تحصیلی ۵ - ۶۳٩ انتخاب شدند و ۴ ۶ پرسشنامهای با  گویه در مورد عوامل موثر در برقراری رابطه عاطفی دانشآموزان با معلم با مقیاس ٩ رتبهای چهار نقطهای از خیلی مهم تا بیاهمیت به صورت جمع اجرا توزیع شد. دادهها با روشهای آماری  مورد تجزیه و SPSS توصیفی به صورت توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم افزار تحلیل و مقایسه گروهها از نظر مقطع تحصیلی و سن با مجذور کای و تفاوت دو گروه از نظر رشته  انجام شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که بعضی ویژگیهای آموزشی معلم که t تحصیلی با آزمون درصد) و همچنین بعضی ویژگیهای شخصیتی ٤۴ نمایانگر مهارتهای تدریس اوست مانند فن بیان ( ۱٤ معلم مانند اخلاق ( .درصد) از دیدگاه دانشآموزان در برقراری ارتباط عاطفی موثر تلقی شده است و ۵ بین دو گروه دانشآموزان رشته ریاضی و رشته تجربی در متغیرهای ویژگیهای آموزشی معلم و ویژگیهای شخصیتی معلم تفاوت معناداری وجود دارد. باتوجه به نتایج این پژوهش میتوان در راستای برنامهریزی آموزشی، سنجیدهتر عمل کرد و شکلگیری رابطه عاطفی پایداری را موجب شد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سوده رضوانی نسب ؛سید علیرضا گنجه ؛ ۱۳۹۴، تعیین عوامل موثر در استقرار و استمرار روابط عاطفی میان معلم و دانشآموزان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1374-Factors-affecting-the-establishment-and-maintenance-of-relationships-between-teachers-and-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سوده رضوانی نسب ؛سید علیرضا گنجه ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل