عوامل مؤثر بر فرآیند جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت )مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف تبیین تاثیرعوامل موثر بر فرایند جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط در کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه بود.روش انجام پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی معادلات ساختاری می باشد. جامعه -آماری این پژوهش کلیه بنگاههای کوچک و متوسط استان کرمانشاه که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با تولید محصولات لبنی است را شامل می شود،برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفادهشد،به منظور تعیین حجم نمونه،از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شده است که با توجه به این فرمول حجم نمونه به اندازه 033 نفر تعیین شد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافتههای حاصل از برازش الگوی ساختاری،نشان داد میان متغیرهای پژوهش،تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر اندازه گیری و تبیین شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مانیا سادات هاشمی 1، ؛کیومرث سهیلی؛ ۱۳۹۲، عوامل مؤثر بر فرآیند جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت )مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8127-Factors-affecting-on-process-of-globalization-of-small-and-medium-enterprises-(SME)-by-to-identifying-critical-and-success-factors-(Case-Study:-Consortium-of-dairy-products-in-Kermanshah)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مانیا سادات هاشمی 1، ؛کیومرث سهیلی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل