شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت بر فرآیند جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت موثر بر فرایند جهانی شدن بنگاه های کوچک ومتوسط در کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه انجام شد.روش انجام پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه بنگاههای کوچک و متوسط استان کرمانشاه که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با تولید محصولات لبنی است را شامل می شود،برای جمعآوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد،به منظور تعیین حجم نمونه،از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شده است که با توجه به این فرمول حجم نمونه به اندازه 033 نفر تعیین شد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میان متغیرهای پژوهش،تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مانیا سادات هاشمی 1، ؛کیومرث سهیلی؛ ۱۳۹۳، شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت بر فرآیند جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8177-Identification-of-critical-and-success-factors-on-process-of-globalization-of-small-and-medium-enterprises-(SME)-(Case-Study:-Consortium-of-dairy-products-in-Kermanshah)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مانیا سادات هاشمی 1، ؛کیومرث سهیلی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل