ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و سبکهای شوخ طبعی در پیش بینی بهزیستی ذهنی دربین ورزشکاران

چکیده مقاله

چکیده بهزیستی ذهنی از سه مولفه ، رضایت از زندگی، عاطفه منفی و عاطفه مثبت.تشکیل شده است ، به عبارتی بهزیستی احساس انسجام، پیوستگی در زندگی و رضایت کلی از زندگی است و هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه متغیرهای پیش بین ویژگیهای شخصیتی، سبکهای شوخ طبعی و خلاقیت با بهزیستی ذهنی است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق حاضر شامل 300 نفر از ورزشکاران باشگاههای ورزشی شیراز بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای از بین باشگاههای مختلف انتخاب گردیدند و از این تعداد 150 نفر دختر و 150 نفر پسر بودند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه های ویژگیهای شخصیتی نئو، سبکهای شوخ طبعی مارتین و همکاران، بهزیستی ذهنی داینر و خلاقیت عابدی بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی و وجدانی بودن با بهزیستی ذهنی در ورزشکاران رابطه معنی داری بدست آمد. اما بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین از بین ابعاد چهارگانه خلاقیت فقط سیالی و بسط با بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری داشتند. اما انعطاف پذیری و ابتکار با بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری دربین ورزشکاران وجود نداشت و بالاخره از بین سبکهای شوخ طبعی، سبکهای خودارتقایی، پرخاشگرانه و خودشکننده با بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری به دست آمد اما سبک پیونددهنده با بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه چندگانه انواع ویژگیهای شخصیتی، سبکهای شوخ طبعی و ابعاد خلاقیت با بهزیستی ذهنی معنی دار می باشد. متغیرهای پیش بین 59 درصد واریانس متغیر ملاک را پیش بینی کردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیلا نورافشان؛فرشاد فضلی؛ ۱۳۹۲، ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و سبکهای شوخ طبعی در پیش بینی بهزیستی ذهنی دربین ورزشکاران، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8128-personality-characteristics,-creativity-and-humor-styles-in-prediction-of-students-subjective-well-being-among-sports

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیلا نورافشان؛فرشاد فضلی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل