آزمون چارچوب قابلیت اتکا به نظر حسابرس از دیدگاه اعتباردهندگان

چکیده مقاله

در چارچوب قابلیت اتکای نظر حسابرس به منظور تأکید بر قابلیت اتکای حرفهای 1 به جای استقلال، به هنگام اطمینان دهی راجع به گزارشگری مالی، سازه های اخلاقی حیاتی حرفه مانند صداقت، استقلال، تخصص و بی طرفی مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، روسای شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان جامعه آماری برگزیده شدند. در شهرستان مشهد تعداد 1100شعبه بانک و موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی واقع شده است که با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد، تعداد نمونه برابر 88 عدد شد. گفتنی است در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی تک متغیره استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. در این مطالعه به آزمون چارچوب قابلیت اتکای نظر حسابرسان و سازههای اخلاقی تشکیلدهنده آن پرداخته میشود. نتایج قابل اطمینانی با تجربه قوی برای پیش بینی روابط در چارچوب کلی مطرح هستند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان می دهند که یکپارچگی حسابرس دارای اساس و چارچوب است، و به طورکلی مستقیما تحت تاثیر ارزیابی وام دهندگان از تخصص حسابرس، استقلال، عینیت، و قابل اطمینان بودن وی می باشد. علاوه بر این، هر چند صداقت و عینیت به طور مستقیم و تخصص به طور غیر مستقیم بر استقلال وی تاثیر می گذارد ولی در نهایت، در می یابیم که وام دهندگان بدون کاهش در حسابرسی و با قابلیت اطمینان از بازه زمانی با قواعد موجود همراه می شوند و با حفظ استقلال و ترکیب خدمات حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی برای وام گیرندگان آینده نگر مفید می باشند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میثم صنوبری ؛فرزانه نصیرزاده ؛ ۱۳۹۵، آزمون چارچوب قابلیت اتکا به نظر حسابرس از دیدگاه اعتباردهندگان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8498-Test-the-reliability-of-the-audit-from-the-perspective-of-creditors

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میثم صنوبری ؛فرزانه نصیرزاده ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل