ارزیابی روابط محاسبه نشست الاستیک پی ها در فونداسیون های منفرد با استفاده از روش عناصر محدود

چکیده مقاله

 نسبت به سایر روشهای ارائه شده توسط دانشمندان مختلف در محاسبه نشستت اسستتی )plaxis در این تحقیق ارجحیت روش عناصر محدود )برنامه 3 مورد بررسی قرار داده شده است. × فونداسیون منفرد به ابعاد 3 اساس کار به این صورت است که با استفاده از رایج ترین روابط ارائه شده توسط دانشمندان مطرح در این زمینه که در طی 06 ستا اییت ر از روش هتای تجربی، نیمه تجربی و تئوری اسستیسیته برای محاسبه نشست اسستی فونداسیون ها استفاده کردهاند، نشست اسستی فونداسیون مذکور را با در نظتر گرفتن شرایط پارامترهای یاک زیر فونداسیون، محاسبه نموده سپس مقدار نشست اسستی فونداسیون را بتا استتفاده از روش عناصتر محتدود )برنامته بدست آورده و در ادامته مقتادیر بدستت آمتده ( Mohr Coulomb) و موهر کولمب (liner Elastic) با دو مد رفتاری اسستی یطی )plaxis این روش ها با نشست اندازه گیری شده فونداسیون مورد مقایسه قرار داده شده است. نتیجه این محاسبات و مقایسته آنهتا نشتان متی دهتد کته از بتین عملکترد دقیتق تتری را بترای محاستبه نشستت )plaxis روش های مختلف برای محاسبه نشست اسستی فونداسیون ها روش عناصر محتدود )برنامته اسستی فونداسیون های منفرد با مشخصات فوق دارا بوده و مقدار نشست اسستی بدستت آمتده از ایتن روش بته مقتدار نشستت انتدازه گیتر ی شتده فونداسیون نزدی تر می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فرشاد مصنف؛2.رضاقلی اجلالی؛ ۱۳۹۴، ارزیابی روابط محاسبه نشست الاستیک پی ها در فونداسیون های منفرد با استفاده از روش عناصر محدود، پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/853-Evaluation-of-Elastic-meeting-after-the-foundation-of-individual-calculated-using-Finite-element-method

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فرشاد مصنف؛2.رضاقلی اجلالی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل