آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با هدف بهبود و توسعه

چکیده مقاله

در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوری، سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها قلمداد شده است؛ از این رو آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها می تواند گام موثری در بهبود و اثر بخشی سازمان باشد. این تحقیق تلاش می کند تاباشناسایی وبررسی عوامل موثربرکارایی واثربخشی مدیریت منابع انسانی،ضمن شناسایی نقاط آسیب پذیردرمدیریت منابع انسانی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی،دیدعمیق ترودرك بهتری ازاین عوامل به مدیران شرکت ارائه دهدتامدیران بتوانندبابرنامه ریزی های اثربخش،بهره وری شرکت خودراافزایش دهند. جامعه ی آماری تحقیق کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی می باشند که 423 نفرهستند. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حداکثر تعداد نمونه مورد بررسی حدود 571 برآورد می شود که برای بررسی و انجام تحقیق پرسش نامه بین این تعداد توزیع شد. از بین پرسش نامه های عودت داده شده تعداد 531 پرسش نامه که کامل پاسخ داده شده بودند قابل قبول و مبنای محاسبات قرار گرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 51 سوال استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 0 به دست آمد. در نهایت پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل میانگین یک جامعه و نرم افزار / برابر با 131 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه فرضیه این تحقیق تایید شده اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.احمد حسنی؛2.دکتر مجید غیاثی؛3.دکتر حمید رضا قاسمی؛ ۱۳۹۵، آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با هدف بهبود و توسعه، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8858-Pathology-of-human-resource-management-and-development-aimed-at-improving-water-and-wastewater-company-in-Central-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.احمد حسنی؛2.دکتر مجید غیاثی؛3.دکتر حمید رضا قاسمی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل