بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در بانک صادرات استان سیستان و بلوچستان

چکیده مقاله

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت جایگاه نیروی انسانی ،عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در قالب عوامل سازمانی مدل کوپمن مورد بررسی قرار گرفته است که 6 فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت. بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف شغلی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. انتخاب وگزینش صحیح کارکنان و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین سیستم جبران خدمات و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین شیوه های رهبری سازمان و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین ساختار سازمانی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین برنامه ریزی آموزشی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی کارکنان شعب بانک صادرات استان سیستان و بلوچستان در شش ماهه ابتدای سال 1395 به تعداد 300 نفر بوده که با بهره گیری از جدول مورگان تعداد نمونه 696 نفر تعیین و به صورت تصادفی انتخاب شده و از طریق توزیع پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. براساس نتایج حاصله ارتباط معناداری میان کلیه عوامل سازمانی )شامل: مشارکت، گزینش صحیح کارکنان،سیستم پرداخت،شیوه های رهبری،ساختار سازمانی و برنامههای آموزشی( با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد که بیشترین تاثیر را مشارکت کارکنان بر بهره وری داشته است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد قاسمی؛2.براتعلی گنجی؛3.محمد آذریان پور؛4.مهدی شهرکی سالار؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در بانک صادرات استان سیستان و بلوچستان، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9027-Upgrade-Factors-affecting-labor-productivity-in-exports-Bank-of-Sistan-and-Baluchistan-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد قاسمی؛2.براتعلی گنجی؛3.محمد آذریان پور؛4.مهدی شهرکی سالار؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل