بررسی تاثیر شاخص های کیفی سود بر بازده اضافی سهام با تاکید بر صورتهای مالی میان دوره

چکیده مقاله

در این پژوهش رابطه بین شاخص های کیفی سود )کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به هنگام بودن اطلاعات( با بازده اضافی سهام به وسیله آزمون و تحلیل های رگرسیون و همبستگی در صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای برای دوره زمانی سالهای 8811 الی 8831 در بورس اواق بهادار تهران برای 8181 مشاهده 586( مشاهده برای صورتهای مالی میان دوره ای و 586 مشاهده برای صورتهای مالی نهایی به همراه یادداشت های توضیحی آنها جهت تحلیل داده ها( مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های مانایی، F لیمر و هاسمن استفاده شد. در این پژوهش بازده اضافی سهام به عنوان متغیر وابسته و شاخص های کیفی سود متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین 8 مورد از شاخصهای معرف کیفیت سود)کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود( و بازده اضافی سهام در دو دسته صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره رابطه معناداری وجود دارد. این روابط به جز کیفیت اقلام تعهدی، در صورتهای مالی پایان دوره نسبت به میان دوره ای از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین به هنگام بودن اطلاعات و بازده اضافی سهام در هیچ یک از صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره ارتباط معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علی علی زاده؛2.دکتر سید یوسف احدی سرکانی؛3.دکتر رحمت ا... محمدی پور؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر شاخص های کیفی سود بر بازده اضافی سهام با تاکید بر صورتهای مالی میان دوره، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9332-Relation-between-the-Earnings-Quality-Measures-and-Excess-Returns-with-Emphasis-on-Interim-Financial-Statements.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علی علی زاده؛2.دکتر سید یوسف احدی سرکانی؛3.دکتر رحمت ا... محمدی پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل