بررسی تاثیر شاخص های کیفی سود بر بازده اضافی سهام در صورت  های مالی میان و پایان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در  بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش رابطه بین شاخص های کیفی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به هنگام بودن اطلاعات) با بازده اضافی سهام به وسیله  آزمون و تحلیل های رگرسیون و همبستگی 13 در صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای برای دوره زمانی سالهای  در بورس اواق 1394 الی 90 مشاهده برای 615 مشاهده برای صورتهای مالی میان دوره ای و 615(  مشاهده1230بهادار تهران برای صورتهای مالی نهایی به همراه یادداشت های توضیحی آنها جهت تحلیل داده ها) مورد آزمون قرار گرفت.   لیمر و هاسمن استفاده شد. Fبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های مانایی، در این پژوهش بازده اضافی سهام به عنوان متغیر وابسته و شاخص های کیفی سود متغیر مستقل در نظر  مورد از شاخصهای معرف کیفیت سود(کیفیت 3 گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود) و بازده اضافی سهام در دو دسته صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره رابطه معناداری وجود دارد. این روابط به جز کیفیت اقلام تعهدی، در صورتهای مالی پایان دوره نسبت به میان دوره ای از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین به هنگام بودن اطلاعات و بازده اضافی سهام در هیچ یک از صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره ارتباط معناداری وجود ندارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر شاخص های کیفی سود بر بازده اضافی سهام در صورت های مالی میان و پایان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13518-Investigation-of-the-Effect-of-Qualitative-Profitability-Indices-on-Stock-Returns-in-Financial-Statements-Between-and-the-End-of-Period-of-the-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل