تاثیر راهبری شرکتی بر مسئولیت اجتماعی

چکیده مقاله

الزام شرکت ها به ایفای مسئوليت اجتماعی از مهم ترین آرمان هاایی اسات کاه باي از ه،شاته، توسا مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار هرفته است. تحقق این آرمان مستلزم وجود ضواب اساتوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آنان نظام راهبری بنگاه یا حاکميت شرکتی است. درایان  مقاله سعی شده است تا با انجام تحليل های آماری و بهره هيری از رهرسيون لجستيک , نشاان داده شاودکه ميزان نظارت اعضای هيئت مدیره چه تاثيری بر عملکرد مسائوليت اجتمااعی شارکت هاا دارد. جامعاه آماری مورد استفاده در این تحقيق شامل 111 شرکت در دوره زمانی 1133 1131 می باشد که در باور - اوراق بهادار تهران حضور فعال دارند. با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و نيز اکسل پا از آزماودن فرضيه های ارائه شده نشان داده شد که ارتباطی بين بعد نظارتی راهباری شارکتی باا عملکارد مسائوليت اجتماعی وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فریبا رجبی؛2.زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵، تاثیر راهبری شرکتی بر مسئولیت اجتماعی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9354-The-Effect-Of-Corporate-Governance-On-Corporate-Social-Performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فریبا رجبی؛2.زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل