تاثیر بعد مالکیتی راهبری شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها

چکیده مقاله

فعاليت های سازمان بر محيط خارجی آن تاثير دارد و سازمان ها باید به مااببهان تسهترده ای همچهون ذینفعان خود پاساگو باشند. الزام شرکت ها ب ایفای مسئوليت اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است ک بيش از تذشت ، توسط مراجع ماتلف نظارتی و اجرایی مورد توج قهرار ترفته اسهت. تحقهن ایهن آرمهان مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است . در عين حهال درایهن مقاله سهعی شهده است تا با انجام تحليل های آماری و بهره تيری از رترسيون لجستيک , نشان داده شود ک بعهد مهالکيتی چ تاثيری بر عملکرد مسئوليت اجتماعی شرکت ها دارد. جامع آماری مورد استفاده در این تحقين شهامل 115 شرکت در دوره زمانی 1393 - 1389 می باشد ک در بورس اوراق بهادار تهران حضهور فعهال دارنهد. بها استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و نيز اکسل پس از آزمودن فرضي های ارائ شده نشان داده شد که بين بعد مالکيتی راهبری شرکتی با عملکرد مسئوليت اجتماعی رابط وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبا رجبی؛زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵، تاثیر بعد مالکیتی راهبری شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9763-The-Effect-of-Ownership-StructureOn-Corporate-Social-Performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبا رجبی؛زهرا پورزمانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل