بررسی ظرفیت حافظه فعال دانشآموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار برتر تحصیلی دوره متوسطه شهر کرمانشاه

چکیده مقاله

یكی از مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت هر جامعه، تربیت افراد برای کسب دانش و رشد عملكردهای شناختی است. هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی ظرفیت حافظه فعال دانشآموزان ورزشكار و دانشآموزان غیر ورزشكار برتر تحصیلی بود. در این راستا میزان حافظه فعال تعداد 093 نفر از دانشآموزان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 003 نفر از میان دانشآموزان برتر تحصیلی که معدل آنها بالاتر از 01 بود و تعداد 003 نفر از میان دانشآموزان عضو تیمهای آموزشگاههای سطح شهر کرمانشاه و تعداد 003 نفر از میان دانشآموزان غیر برتر تحصیلی غیر ورزشكار به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون رایانهای حافظه فعال، استفاده شد. پس از جمعآوری دادهها، اطلاعات بهدست آمده از پاسخ دانشآموزان تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین گروهها در میزان ظرفیت حافظه فعال تفاوت معنیدار وجود دارد 22/323( F= 3/ با 330 p≤ (. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که دانشآموزان ورزشكار و دانشآموزان برتر تحصیلی از نظر میزان ظرفیت حافظه فعال تفاوت بارزی با یكدیگر ندارند اما هر دو این گروهها دارای ظرفیت حافظه فعال بالاتری نسبت به گروه غیر ورزشكار غیر برتر تحصیلی هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.افسانه گلشنی مهد؛2.دکتر سعید قائینی؛3.دکتر محمد ملکی؛ ۱۳۹۵، بررسی ظرفیت حافظه فعال دانشآموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار برتر تحصیلی دوره متوسطه شهر کرمانشاه، کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9488-The-survy-of-working-memory-capacity-of-girl-athletes-student-and-higher-educated-studentin-high-school-of-Kermanshah

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.افسانه گلشنی مهد؛2.دکتر سعید قائینی؛3.دکتر محمد ملکی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل