مقایسه سرزندگی تحصیلی، خوشبینی تحصیلی و جهتگیری هدف در دانش آموزان دختر و پسر

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرزندگی تحصیلی، خوشبینی تحصیلی و جهتگیری هدف در دانشآموزان دختر و پسر انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 95 - 1394 به تعداد 4300 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 370 دانشآموز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای خوشبینی تحصیلی دانشآموزان2013 (، جهتگیری هدف ) 2001 ( و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده ) 1391 ( استفاده گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ) MANOVA ( نشان داد که بین دانش آموزان پسر و دختر ازلحاظ متغیرهای خوشبینی تحصیلی و جهتگیری هدف تفاوت معنادار وجود نداشت، ولی ازلحاظ  سرزندگی تحصیلی بین پسران و دختران تفاوت معناداری وجود داشت ) 05 / 0P< (، بهطوریکه دانش آموزان پسر دارای سرزندگی بالاتری نسبت به دانش آموزان دختر بودند. با توجه به نقش این سه مشخصه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان توصیه می شود در هرگونه برنامهریزیهای تربیتی و برنامه ریزی برای پژوهش این عوامل در نظر گرفته شوند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آرش شهبازیان خونیق؛امید حسنی؛ ۱۳۹۵، مقایسه سرزندگی تحصیلی، خوشبینی تحصیلی و جهتگیری هدف در دانش آموزان دختر و پسر، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10208-Compare-the-academic-vitality,-academic-optimism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آرش شهبازیان خونیق؛امید حسنی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل