رابطه ی باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی

چکیده مقاله

هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره
ی دوم متوسطه شهر شیروان بود. بدين منظور 322 نفر ) 322 نفر دختر( به روش تصادفی طبقه ای ازبین دانش
آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهر شیروان) سال تحصیلی 94 - 93 ( انتخاب شدند. برای بررسی هريك
ازمتغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه باورهای فراشناخت )ولز ،(، باورهای خودکارآمدی ) شرر و همکاران ( و همچنین
نمرات معدل نیمسال اول تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسیون نشان دادکه بین باورهای
فراشناخت و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درکل نتايج
نشان دادکه دو متغیر باورهای فراشناخت و خودکارآمدی بینی کننده های خوبی برای عملکردتحصیلی می باشند
وبراساس يافته های پژوهش می توان ازآموزش مولفه های فراشناخت و خودکارآمدی در آموزش برای ارتقا عملکرد
تحصیلی استفاده کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فريده شفیعی ثانی؛صفورا خدابنده؛عیسی مردانی؛سمیه جوشنی؛ ۱۳۹۴، رابطه ی باورهای فراشناخت و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2414-The-relationship-between-metacognitive-beliefs-and-self-efficacy-and-academic-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فريده شفیعی ثانی؛صفورا خدابنده؛عیسی مردانی؛سمیه جوشنی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل