بررسی ارتباط بين شفافيت اطلاعات مالی با هزينه سرمايه، نقد شوندگی سهام و ارزش شركت شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

يکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه شركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. يکی از انواع مهم بازار ها بازار سرمايه است كه اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات در اين بازار موجب افزايش هزينه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصيص بهينه منابع می شود. اطلاعات كه جز جدايیناپذير فرايند تصميم گيری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصميمات صحيحتری در زمينه تخصيص بهينه منابع منجر گردد و در نهايت باعث كارايی تخصيصی و شفافيت بازار شود كه هدف نهايی بازار سرمايه است اين تحقيق به دنبال بررسی رابطه ی بين شفافيت اطلاعات مالی با هزينه سرمايه ، نقدشوندگی سهام و ارزش شركت است . اين پژوهش از نوع علی پس رويدادی وتوصيفی می باشد . متغير مستقل اين تحقيق شفافيت اطلاعات مالی و متغير های وابسته هزينه سرمايه ، نقد شوندگی سهام و ارزش شركت می باشد .همچنين از متغير های كنترلی به شرح زير در اين تحقيق استفاده می شود؛اهرم مالی، اندازه شركت ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،تمركز مالکيت. نتايج آزمون فرضيه ها حاكی از ارتباط غير معنی دار بين فرضيه های ياد شده است. در كل نتايج تحقيق حاكیاز عدم وجود رابطه ی معنی دار بين شفافيت اطلاعات مالی با هزينه سرمايه و ارزش شركت بوده و وجود رابطه بين شفافيت اطلاعات مالی با نقدشوندگی می باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دكتر جواد رهبر باغبانی؛نيرفانی؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بين شفافيت اطلاعات مالی با هزينه سرمايه، نقد شوندگی سهام و ارزش شركت شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9642-The-relationship-between-the-transparency-of-financial-information-with-the-cost-of-capital,-liquidity-of-shares-and-value-of-the-company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دكتر جواد رهبر باغبانی؛نيرفانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل