تاثیر برون سپاری سامانه های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد سازمانی با رویکرد تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: اداره کل گمرک لطف آباد)

چکیده مقاله

تعديلگر مديريت دانش می باشاد پاووهش اارار از ن ار هادر کااربردی و از ن ار شایور اردآوری اطلاعات، توصیفی میباشد نمونه آماری شامل 51 نفر از کارمندان ادارر کل مرک لطف آباد بودر کاه از طريق فرمول کوکران بدست آمدر است به من ور جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسای مقالات مختلف در اين زمینه و جهت، جمع آوری دادر ها از پرسشنامه هاای اساتاندارد بارون ساپاری سامانه های اطلاعاتی، عملکرد سازمانی و مديريت دانش اساتفادر شادر اسات م قاق جهات تج ياه و ت لیل دادر ها در قسمت آمار توصایفی از نار افا ار 1SPSS و در قسامت آماار اساتنباطی از معاادلات ساختاری 2 ( PLS ( استفادر نمودر است طبق تج يه و ت لیل دادر ها فرریه اصلی اول پووهش )بین برون سپاری سامانه های اطلاعاتی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن صادقی؛لیلا جنتی؛ ۱۳۹۵، تاثیر برون سپاری سامانه های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد سازمانی با رویکرد تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: اداره کل گمرک لطف آباد)، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9685-The-Influence-of-Outsourcing-Information-Systems-on-the-Improvement

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن صادقی؛لیلا جنتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل