تدوین الگوی رابطه بين آینده اندیشي تعالي محور

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه بين آينده انديشي تعالي محور با بهبود کيفيت برنامه هاي درسي ادراک شده  بوده است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران مدارس دوره متوسطه  تشکيل داده اند. روش نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله 4333-4331دوم  شهرستانهاي استان تهران در سال تحصيلي  نفر از مديران  مدارس متوسطه شهرستانهاي استان تهران بطور تصادفي براي تحقيق انتخاب 424اي  بوده که نهايتاً تعداد شدند.براي جمع آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.ابزار تحقيق سه پرسشنامه محقق -  پرسشنامه  محقق ساخته آينده انديشي تعالي محور شامل چهار بُعد آينده ممکن، آينده باورپذير، آينده 4ساخته است:  - پرسشنامه محقق ساخته  نحوه سياستگذاري هاي آموزشي 2محتمل، آينده مرجع و داراي بيست گويه است 3 درجه اي ليکرت( 5 گويه که بر حسب 41پرسشنامه محقق ساخته بهبود کيفيت برنامه درسي هاي ادراک  شده شامل  خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم ) تنظيم و درجه بندي شده اند.براي تأمين روايي پرسشنامه ها به لحاظ محتوا از نظر متخصصان استفاده شده است.براي تجزيه و تحليل اطلاعات از دو روش همبستگي پيرسون و رگرسيون  چندگانه گام به گام استفاده بعمل آمده است. بطور کلي نتايج پژوهش نشان داد، بين آينده انديشي تعالي محور با بهبود کيفيت برنامه هاي درسي ادراک شده ، رابطه معناداري وجود دارد. نيز يافته هاي پژوهش نشان داد، دروني سازي ارزشهاي ديني، رابطه بين آينده انديشي تعالي محور با بهبود کيفيت برنامه هاي درسي ادراک شده  را ميانجي گري مي کند.همچنين نتايج پژوهش نشان داد، براساس يافته هاي پژوهش مدل مورد مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبي برخوردار بوده است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرنگيس الياسي؛عليرضا کمرئي؛محسن بهارلو ؛ ‎−۰۶۲۲، تدوین الگوی رابطه بين آینده اندیشي تعالي محور، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/969-The-future-development-of-the-relationship-between-God--centered-thinking

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرنگيس الياسي؛عليرضا کمرئي؛محسن بهارلو ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل