بررسی رابطه توجهکردن به کارکنان با انگیزش شغلی

چکیده مقاله

            پژوهش حاضر درصدد است اولاً ابزار سنجش معتبری به منظور اندازهگیری بپردازد. » انگیزش شغلی « با » توجهکردن به کارکنان   طراحی و ارائه نماید و ثانیاً به بررسی رابطه میان جامعه آماری شامل کارکنان اداری شهرداری نیشابور بود که با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر به روش تصادفی طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها، توصیفی پیمایشی و مقطعی است. به منظور گردآوری دادههای پژوهش، از - استفاده شد. روایی پرسشنامه » توجهکردن به کارکنان « و » ویژگیهای شغلی جان واگنر « پرسشنامههای توجهکردن به کارکنان، با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و کارشناسان شهرداری نیشابور و با تکیه بر روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) با استفاده از نرمافزار AMOS و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها، از طریق آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرمافزار SPSS مدیر به کارکنان » توجهکردنِ « انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد هرچه میزان افزایش یابد، آنان احساس میکنند انگیزش شغلی بیشتری دارند و همچنین از میان ویژگیهای شغلی، دارد. در پایان » توجهکردن به کارکنان « بیشترین ارتباط معنادار را با مؤلفههای » تنوع شغلی « پیشنهادهایی برای بهبود سطح انگیزش شغلی کارکنان شهرداری نیشابور ارائه گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن پیشقدم؛زهرا نوری توپکانلو؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه توجهکردن به کارکنان با انگیزش شغلی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8486-Examining-the-Relationship-between-Employee-Stroke-with-Job-Motivation-(A-Case-from-Neyshabur-Municipality)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن پیشقدم؛زهرا نوری توپکانلو؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل